ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

481

2023.10.30
Хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол

 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО, ҮНДЭСЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолд 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хороодын тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй нь харьцуулан үнэллээ.

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Нийт 121 заалтаас

Бүрэн хэрэгжсэн 100% - 67

Хэрэгжих шатанд 70% - 44

Хэрэгжилт хангалтгүй 30% - 3

Хэрэгжээгүй 0% - 0

Хэрэгжилтийн хугацаа болоогүй - 7

Нийт хэрэгжилтийн дундаж - 86,85%-тай үнэлэгдлээ. 

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТ

2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар Монгол Улсын хууль, УИХ-ын тогтоол, УИХ-ын байнгын хороодын тогтоолын хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дундаж дүн 93,3 хувьтай Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс нэгтгэн ирүүлсэн. Үүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 121 заалтын дундаж 86,58 хувьтай гэж дүгнэгдлээ. Үүнээс Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилт 88.77 хувьтай, Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт 81 хувьтай, Улсын Их Хурлын байнгын хороодын тогтоолын хэрэгжилт 84,36 хувьтай тус тус дүгнэгдсэн байна. 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх явцад хэрэгжилт хангалтгүй тайлагнасан заалтуудыг холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнээс тодруулга авч, тайлагналтыг сайжруулан ажиллалаа.

Мөн Монгол Улсын хууль, УИХ-ын тогтоол, УИХ-ын байнгын хороодын тогтоолын 121 заалтын арга хэмжээ, үйл ажиллагаа тус бүрийг тайлагнахдаа холбогдох мэргэжилтэн, агентлаг байгууллагын төрийн албан хаагч тус бүр нотлох баримтыг бүрэн дүүрэн цуглуулж тайланд хавсаргаж ирүүлэх шаардлагатай гэж дүгнэлээ. 

Заалтуудыг нэг бүрчлэн шүүн үзэж, хэрэгжилт дууссан, цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон заалтыг Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд зохих тэмдэглэгээг хийсэн.

ДӨРӨВ. ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ / ЗӨВЛӨМЖ /

Монгол Улсын хууль, УИХ-ын тогтоол, УИХ-ын байнгын хороодын тогтоолын хэрэгжилтийг нэгтгэн ирүүлэхдээ хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжит хугацаагаар ханган ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст,

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хяналтад авч хэрэгжүүлсэн заалтын хэрэгжилтийг цаг хугацаанд нь ирүүлж хэвшихийг аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд,

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнахдаа Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолд 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлагдсан журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ашиглахыг төрийн бүх албан хаагчдад,

Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг сар бүр тайлагнаж байгаатай холбогдуулан тайлангийн хэрэгжилтийг цаг хугацаанд нь сарын эцсээр авч хэвшүүлэхийг холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон түүнд харьяалагдах агентлаг, байгууллагуудын төрийн албан хаагчдад,

Бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүд агентлаг, байгууллагуудын албан хаагч нартай уялдаатай ажиллаж гүйцэтгэлийг чанаржуулах, бодит үр дүнг нэмэгдүүлж сар бүрийн эцсээр тайланг нэгтгэхийг төрийн албан хаагч нарт, 

Мөн тайлант үеийн мэдээллээ ирүүлэлгүй өмнөх биелэлтийг хуулж тавьсан, бодит үнэлгээ өгөлгүй үнэлгээг өсгөсөн тохиолдолд удирдлага, дээд шатны байгууллагад зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн гэж үзэн холбогдох албан тушаалтанд журмын дагуу хариуцлага тооцон арга хэмжээ авах чиглэлийг Монгол Улсын Засгийн газраас сануулж байгааг бүх төрийн албан хаагч болон удирдах албан тушаалтанууд анхаарах,

Тухайн сар бүрийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг өссөн дүнгээр хүрсэн түвшин, зорилтот түвшинд харьцуулан тайлагнаж байхыг бүх төрийн албан хаагч нарт, 

Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, албан даалгаврын хэрэгжилтийн биелэлтийг тайлагнахдаа нотлох баримтаар тайланд хавсралтаар ирүүлэхийг төрийн албан хаагч нарт тус тус зөвлөмжилж байна.

Цаашид дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг сар бүр хянаж үйл ажиллагаа, арга хэмжээ бүрийг эрчимжүүлэн ажиллахыг ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүдэд анхааруулж байна.