АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

134

2023.12.29
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАГДСАН 2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

/2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

            Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2021 оны 02 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, аймгийн  Засаг даргын  2021 оны А/393 дугаар захирамжаар батлагдсан “Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2023 оны 11 дүгээр сарын хэрэгжилтийг тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан тооцож, үр дүнг үнэлэн, дүгнэлт өгч, зөвлөмж боловсруулан, удирдлагыг үнэн бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт хариуцлагыг сайжруулахад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго оршино. 

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНДЭСЛЭЛ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолд 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, мөн аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталсан А/515 дугаар аргачлалыг тус тус удирдлага болгов.

             Ингэхдээ аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнөөс 2023 онд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ хүрэх түвшиндээ хүрсэн эсэх тайланг судлах мөн зарим статистик тоон урьдчилсан үзүүлэлттэй тулган шалгах, холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй уулзаж ярилцах тодруулга авах арга хэлбэрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг гүйцэтгэв. 

Төлөвлөлт хэрэгжилтийн харилцан хамаарал, гадаад дотоод хүчин зүйлсийн нөлөөлөл зэрэг хэрэгжүүлсэн ажлын бодит үр дүнг хүрэх түвшинтэй харьцуулан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэрэгжилтийг хувиар тодорхойлж зорилтын биелэлтийг дараах ангилалд шилжүүлэн тооцлоо.

Үүнд: “үр дүнтэй”-100 хувь

“тодорхой үр дүнд хүрсэн”-70-90 хувь,

“эрчимжүүлэх шаардлагатай”-30-70 хувь,

“үр дүнгүй”-0-30 хувь гэж үнэлгээг гаргалаа.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 206 дугаар тогтоолын 7.2-д заасны дагуу мэдээллийг цуглуулах, ангилах, нэгтгэх, зорилтын биелэлтийн дүн, үр нөлөө, гадаад дотоод хүчин зүйлс, төлөвлөлт хэрэгжилтийн харилцан хамаарал, биелэлтийн түвшинг үнэлэх арга хэлбэрээр гүйцэтгэв.

ГУРАВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ

Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2023 онд 6 бодлогын 203 зорилтын 416 арга хэмжээг Төрийн Захиргааны удирдлагын хэлтсээс 88 хувийн үнэлгээтэйгээр нэгтгэж ирүүлсэн. 6 бодлогын 227 шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлсон суурь түвшин, зорилтод түвшин, хүрсэн түвшинд үндэслэн хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд дунджаар 85.6 хувьтай буюу “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.

            ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэс дугаар

 

Зорилтын ангилал

Үнэлгээ

Арга хэмжээ

 

Эзлэх хувь

1.

Үр дүнтэй

100

159

70%

2.

Тодорхой үр дүнд хүрсэн

70-100

41

18%

3.

Эрчимжүүлэх шаардлагатай

30-70

13

5,9%

4.

Үр дүнгүй

0-30

14

6,1%

                      ТОДОРХОЙЛСОН БОДЛОГО ТУС БҮРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ                                                                                                                                                                                              

Бодлогын нэр

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний тоо

Дундаж үнэлгээ

1.

Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого

3

12

91%

2.

Хүний хөгжлийн бодлого

63

169

86.6%

3.

Эдийн засгийн бодлого

65

120

87,2%

4.

Засаглалын бодлого

34

65

94,3%

5.

Ногоон хөгжлийн бодлого

34

45

78,1%

6.

Бүс орон нутгийн бодлого

4

5

76,6%

 

203

416

85.6%

             ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ

Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь анх 6 бүлгийн 237 зорилтын 723 арга хэмжээтэй  батлагдсан  ба Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирсэн шалгалт болон 2021 оны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулж 6 бүлгийн 237 зорилтын 475 арга хэмжээтэй болсон.

“Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”, “Тендэрийн хэмнэлтийн тухай хууль”, ”Хот хөдөөгийн сэргэлт” бодлогын хүрээнд 2023 оны 07 дугаар сарын 05-нд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 20 дугаар тогтоолоор аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, шалгуур үзүүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, 6 бүлгийн 203 зорилтын хүрээнд 416 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 227 шалгуур үзүүлэлттэй болж өөрчлөгдсөн.

Хүрсэн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтээр:

 • Үр дүнтэй зорилт 73 хувь,
 • Тодорхой үр дүнд хүрсэн зорилт 18 хувь,
 • Эрчимжүүлэх шаардлагатай зорилт 5,9 хувь,
 • Үр дүнгүй зорилт 6,1 хувийг тус тус эзэлж байна.

Энэ нь аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн үнэлгээнээс  2023 оны тайлангийн шалгуур үзүүлэлт 12,3 хувиар өссөн байгаа нь сайшаалтай.

Хүний хөгжлийн бодлогын эрүүл мэнд, боловсрол, спорт, соёл урлаг, хөдөлмөр, нийгмийн халамжтай холбоотой 78 шалгуур үзүүлэлтээс голлох үзүүлэлтүүд болох  эхийн эндэгдэл энэ онд гараагүй, өмнөх оноос буурсан, гэр бүл салалтын хувь буурсан, 108 утасны зорилтот дуудлагын шийдвэрлэлтийн хувь нэмэгдсэн, ажилгүйдлийн түвшин 3 пунктээр буурсан зэрэг нь үнэлгээний өсөлтөд сайнаар нөлөөлсөн.

Эдийн засгийн бодлогын 78 шалгуур үзүүлэлтээс орон нутгийн орлого 2023 онд хүрэх түвшнээс 5,3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Энэ нь цалингийн татвар, байгалийн нөөц ашигласны татвар, ан амьтны нөөц ашигласны татвар зэргээс бүрдэж орлого нэмэгдэх гол шалтгаан болсон.

Мах, сүү, гурил, үйлдвэрийн  аргаар бэлтгэсэн махаар аймаг орон нутгийн иргэдээ бүрэн хангаж байгаа ба хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг органик бүтээгдэхүүн болгон баталгаажуулж, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Хөвсгөл органик” арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.

“Хөвсгөлд зочлох жил”-ийн хүрээнд жилийн эцсийн байдлаар Хөвсгөл аймгийг 128451 жуулчин зорин ирсэн бөгөөд үүнээс 20760 нь гадаад жуулчин, 107691 дотоодын жуулчид байсан ба 2061 аялагчаар өссөн байгаа нь аймгийн эдийн засгийн үзүүлтэд эерэг нөлөөлөл үзүүлжээ.

Засаглалын бодлогын 36 шалгуур үзүүлэлт нь 94,3 хувийн хэрэгжилттэй  бусад бодлогын зорилтоос өндөр үнэлгээтэй үр дүнтэй хэрэгжсэн гэж дүгнэлээ. Энэ нь цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж,  хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл хүмүүжил төлөвшүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн хэв журмыг ханган, иргэдийн аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлсэн байна.

Ногоон хөгжлийн бодлогын 32 шалгуур үзүүлэлтээс сайжруулсан хогийн цэг, ангилан ялгасан хог хаягдлын хувь хүрэх түвшиндээ бүрэн хүрч хог хаягдлын менежментийг сайжруулан ажилласан мөн ой хээрийн түймэр гараагүй зэрэг үзүүлэлт нь энэ бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээнд нөлөөлсөн гэж дүгнэлээ.

Үр дүнгүй буюу “0” хувийн үнэлгээтэй заалт арга хэмжээ:

 • Хорт хадвраас шалтгаалсан нас баралтын түвшин /10000 хүн амд/
 • 5 хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдэл /10000 амьд төрөлт/
 • Сумдад байгуулагдсан мал үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээний нэгж
 • Малыг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулсан байдал
 • Дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан орон сууц
 • Мод боловсруулах үйлдвэр
 • Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны стандарт нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага
 • Засаг даргын дэргэдэх мэргэжлийн зөвлөл
 • Нэн ховор ургамлын судалгаа
 • Нөөц тогтоосон рашаан
 • Цөлжилтийн судалгаа гэх мэт арга хэмжээнүүд нь төсөв байхгүй, боловсон хүчний нөөцгүйн улмаас үйл ажиллагаа явуулаагүй мөн Улсын төсвөөр бүх үхэр сүргийг 100% ээмэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан боловч төсөв батлагдаагүйн улмаас ажил хийгдээгүй, орон сууцыг дахин төлөвлөлтөд оруулахаар төлөвлөсөн боловч төсөл хэрэгжүүлэх сонирхолтой иргэн аж ахуйн нэгж байхгүй, хандаагүй, мод боловсруулах үйлдвэр санхүүжилт байхгүй зэрэг шалтгаан нөхцлүүдийн улмаас хэрэгжээгүй байна.

ТАВ. ЗӨВЛӨМЖ

Аймгийн Засаг даргын хөтөлбөрийн сумдад хамаарал бүхий арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг үнэн бодит нотлох баримтад тулгуурлан тайлагнаж байхыг сумдын Засаг дарга, төрийн албан хаагчдад;

Хүний хөгжлийн бодлогын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг тайлагнахдаа шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэн тайлагнахыг Нийгмийн бодлогын хэлтэс түүний харьяа агентлаг байгууллагын дарга, төрийн албан хаагчдад;

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт удаашралтай, гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа арга хэмжээнүүдийн бодит үр дүнг нэмэгдүүлэх, төрийн захиргааны байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, өмнөх оны биелэлтийг хуулж тавихгүй байх, үнэлгээг хэт өндрөөр үнэлэхгүй байхыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын хэлтсийн дарга, түүний төрийн албан хаагч нарт;

Дээд шатны удирдлагыг зөрүүтэй мэдээллээр хангасан тохиолдолд хариуцлага тооцох болсныг тус тус зөвлөмжилж байна.

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС