МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

102

2024.01.02
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ 

ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ

 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО,

ҮНДЭСЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хөвсгөл аймагт хамаарах 18 арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг хянах, үнэлэх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, хэрэгжилт, тайлагналтыг сайжруулж, улмаар түүний үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд үнэлгээний зорилго оршино.

Монгол Улсын Засгийн газрын 206 дугаар тогтоолд 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ыг үндэслэл болгож хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хөвсгөл аймагт хамаарах 18 арга хэмжээний хэрэгжилтийг дээрх журмын 6.2.1-д зааснаар хувиар илэрхийлэн үнэлсэн, харин тоо, чанараар илэрхийлэх боломжгүй зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг мөн журмын 6.2.2-т заасан аргачлалаар тус тус үнэлэв. 

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хөвсгөл аймагт хамаарах 18 арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянан үзэж үнэлэв. Үүнд: 

Үр дүнтэй буюу 100% хэрэгжсэн - 13

Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 90% хэрэгжсэн - 1

Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 70% хэрэгжсэн - 4 арга хэмжээ тус тус байна.

2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 92.78 хувьтай байна.

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолд 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нэгтгэн дүгнэв.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хөвсгөл аймагт хамаарах 18 арга хэмжээнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дундаж 92.78 хувьтай байна. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хөвсгөл аймагт хамаарах 18 арга хэмжээний 2023 оны хэрэгжилтийг "Тодорхой үр дүнд" хүрсэн гэж дүгнэлээ. 

4.3.11 дэх Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдлээс амжиж анхааруулах орон нутгийн дэд тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх говь, хээрийн бүсэд аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах 17 цогцолбор байгуулах тухай улсын хэмжээнд төлөвлөгдсөн газарт Хөвсгөл аймаг ороогүй учир уг арга хэмжээг хасуулах саналтай байна. 

ДӨРӨВ. ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ /ЗӨВЛӨМЖ/

Цаашид дор дурдсан асуудалд анхаарал хандуулж, удирдлага, зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөмж болгож байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган хэрэгжилтийн явцад байнгын хяналт тавьж, хэрэгжилт удаашралтай, хангалтгүй арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч, тухайн жилийн хэрэгжилтийг бүрэн хангахад анхаарч ажиллах;

2.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, эх үүсвэрийг арга хэмжээ бүрээр бүрэн тайлагнаж, жилийн эцсийн байдлаарх өссөн дүнг хагас жилийн гүйцэтгэлтэй тулган хянаж байх;

3.Арга хэмжээг тайлагнахдаа нотлох баримтыг хавсаргаж байх;

4.Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт, суурь түвшин болон зорилтот түвшин, хүрсэн үр дүнг үндэслэн үнэн зөв, бодитой тайлагнахыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын дарга нар болон түүний төрийн албан хаагчдад; 

5.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Unelgee.gov.mn сайтад цаг хугацаанд нь шивж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжит хугацаагаар хангаж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга болон түүний төрийн албан хаагчдад тус тус зөвлөмжилж байна.

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС