ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Онцлох мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

230

2024.03.01
Хөвсгөл аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг нийт 45 шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлохоор төлөвлөсөн бөгөөд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэлгээний дундаж 82%-тай байна.

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь Үзүүлэлт

Зорилтот түвшин

Хүрсэн түвшин

Зөрүү

хэрэгжилтийн тайлбар

Үнэлгээ

2020

2023

2023

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Сая төгрөг

687,137.80

714500.00

953,609.25

239,109.25

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн зах зээлийн үнээр жил бүр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 2020 оны суурь үзүүлэлт-687,137.80 сая төгрөг байсан бол 2023 онд 953,609.25 сая төгрөг болж 51%-ийн үзүүлэлттэй байна.Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2015 оноос 2 дахин өсөхөд Уул уурхай, олборлох 4 дахин, боловсруулах 2 дахин, хөдөө аж 2 дахин өссөн нь нөлөөлжээ. 2023 оны үзүүлэлт урьдчилсан байдлаар 2024 эхний улиралд мэдээлэл гарна. Эцсийн байдлаар 2-р улиралд гарна.

100%

2

Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

Сая төгрөг

5.26

5.20

6.90

1.70

ДНБ өссөн тул 1 хүнд ногдох ДНБ өссөн үзүүлэлттэй байна

100%

2. Төсөв

3

Төсвийн орлого

Сая төгрөг

122,648.70

122355.40

83,378.20

-38,977.20

2023 оны гүйцэтгэлээр аймгийн нэгдсэн төсвийн нийт орлого, зарлага 84.1 тэрбум төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс орлогын гүйцэтгэл 83,4 тэрбум, зарлагын гүйцэтгэл 72.4 тэрбум төгрөг болсон бөгөөд 11.0 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан. Нийт орлогоос Татварын орлого 27.1 тэрбум төгрөг байгаа нь аймгийн нийт төсвийн 32.5 хувийг бүрдүүлсэн байна.

100%

4

Төсвийн зардал

Сая төгрөг

117,742.80

117461.20

72,354.10

-45,107.10

100%

5

Төсвийн хэмнэлт

Сая төгрөг

4,905.90

4894.20

11,024.10

6,129.90

100%

3. Сангийн эргэн төлөлт

6

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн хувь

Хувь

100.0

100.00

100.0

0.00

1.1 тэрбум төгрөгийг 9 аж ахуйн нэгжид олгож 51 ажлын байрыг бий болгосон байна.

100%

7

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн эргэн төлөлтийн хувь

Хувь

83.30

87.00

65.00

-22.00

Хугацаа хэтэрсэн 313 иргэний 873.2 сая төгрөгийн эргэн төлөлтийг Хөвсгөл айма дахь сум дундун иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид материалыг өгч эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэн ажиллаа.

75%

4. Хөдөлмөр эрхлэлт

8

Ажилгүйдлийн түвшин

Хувь

8,5

6.00

4.00

-2.00

2019-2021 онуудад ковид 19 цар тахалтай хобоотойгоор ажилгүйдлийн түвшин огцом өссөн ба эдийн засгийн байдал 2022 оноос эргээд хэвийн байдалд шилжиж байна. Үүнтэй холбоотойгоор 2022-2023 онуудад ажилгүйдлийн түвшин буурсан үзүүлэлттэй байна.

67%

9

Ажиллах хүчний оролцооны хувь

Хувь

70.80

75.00

65.4

-9.60

Ковид 19 цар тахалтай хобоотойгоор албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо нэмэгдсэн. Энэ нь ажиллах хүчний оролцооний түвшинд нөлөөлсөн байна.

87%

10

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь

Хувь

90.00

93.00

96.00

3.00

Эрүүл мэндийн даатгалын ач холбогдлыг ойлгуулснаар иргэдийн мэдлэг дээшилж, даатгалд хамрагдалт 3 хувиар ахисан үзүүлэлттэй.

100%

11

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам /ажиллах хүч/-ын нийгмийн даатгалд эзлэх хувь

Хувь

36.50

8.00

8,4 

-8.00

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 46307, нийгмийн даатгалд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 38909 иргэн хамрагдсан байна. 

100% 

12

Шинээр бий болгосон байнгын ажлын байрны тоо

Тоо

856.00

1000.00

1,028.00

28

Жилийн эцсийн байдлаар 1198 шинэ ажлын байр бий болсон ба үүнээс байнгын ажлын байр 604, түр ажлын байр 469, улирлын ажлын байр 125 байна.

100%

5. Хэрэглээний үнийн индекс

13

Хэрэглээний үнийн индекс

Индекс

92,8

101.10

101,10 

0

2023 оны хүрсэн түвшинг тооцох хугацаа болоогүй тул 2022 оны статистик үзүүлэлтээр авсан болно.

100% 

6. Мал аж ахуй

14

Малын тоо

Мянган толгой

6,040.00

6900.00

5,662.00

-1,238.00

Бэлчээрийн даацад 3-5 дахин хэтрэлттэй байгаа тул малыг эдийн засгийн эргэлтэд эрчимтэй оруулах ажлыг зохион байгуулж байна. 2023 онд 1.9 сая толгой малыг дотоодын хэрэгцээнд болон зах зээлд борлуулсан байна.

82%

7. Газар тариалан

15

Хураан авсан үр тариа

Мянган тонн

22.50

22.90

23.30

0.40

Урд оноос 40%-иар өссөн байна.

100%

16

Хураан авсан малын тэжээл бусад

Мянган тонн

2.20

2.50

4.40

1.90

Аймгийн хэмжээнд 13 суманд 608 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага 1319 га талбайд ногоон тэжээл тариалж 4442 тн тэжээл хураан авсан.

100%

17

Хураан авсан хүнсний ногоо

Мянган тонн

2.26

2.29

3.80

1.51

Урд оноос 12%-иар өссөн.

100%

18

Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо

Тоо

50.00

29495.00

20,760.00

-8,735.00

Хөвсгөл аймагт 2023 оны аялал жуулчлалын улиралд 20760 гадаадын жуулчин ирсэн.

70%

8. Аж ахуйн нэгж, Дэд бүтэц

19

Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо

Тоо

1,364.00

1454.00

1527 

73

Жижиг худалдаа эрхлэдэг иргэдийг аж ахуй нэгж болгосноор идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо өссөн үзүүлэлттэй байна.

100%

20

Инжинерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь

Хувь

4,8

5.60

5.60

0.00

2023 онд нийтийн зориулалттай 308 айл өрхийн орон сууцны барилга ашиглалтад орсон байна. 

100%

21

Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь

Хувь

59,7

60.30

60.30

0.00

2023 онд Рэнчинлхүмбэ сумын Хөндий багт 50кВт-н хүчин чадалтай нарны станц, Мөрөн сум 3, 5, 6, 14 дүгээр багуудад цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, шинэ суурьшлын бүс болох 10, 13 дугаар багт цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил тус тус хийгдэж цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хэрэглэгчдийн тоо жил бүр өсөн нэмэгдсээр байна.

100%

2. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

22

Хүн амын дундаж наслалт

Тоо

67,09

68.20

 68,20

0

2023 оны хүрсэн түвшинг тооцох хугацаа болоогүй тул 2022 оны статистик үзүүлэлтээр авсан болно.

100%

23

Хүний хөгжлийн индекс

индекс

0.65

0.65

0,65 

0

2023 оны хүрсэн түвшинг тооцох хугацаа болоогүй тул 2022 оны статистик үзүүлэлтээр авсан болно.

100% 

24

Жендерийн тэгш бус байдлын индекс

индекс

0,816

0.80

0,80 

0

2022 онд жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 1.031 пунктийн суурь үзүүлэлтээр тодорхойлогдож байсан.  2023 оны хүрсэн түвшинг тооцох хугацаа болоогүй байна.

100%

9. Гэмт хэрэг

25

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг

тоо

535.00

575

600

25.00

2022 онд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд нийт 843 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол 2023 онд 600 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, өмнөх онтой харьцуулахад 243 гэмт хэрэг буюу 28.8 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.

96%

26

Иргэдэд учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлтийн түвшин

Хувь

33.20

56

75.6

19.60

2022 онд хохирол нөхөн төлүүлэлтийн түвшин 46.3 хувьтай байсан 2023 онд 75.6 хувь болж өссөн. 2022 онд 2 тэрбум 148.4 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж байсан бол 2023 онд 3 тэрбум 870.4 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн байна.

100%

10. Байгаль орчин

27

РМ 2,5 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж

М кг/м3

0.00

0

99.00

99.00

2023 онд 146 удаагийн хэмжилт хийснээс 90 удаагийн хэмжилт нь агаарын чанарын стандартыг давсан.

0%

28

РМ 10 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж

М кг/м3

135

100

24.00

-76.00

2023 онд 25 удаа агаарын чанарын стандартыг давсан. / 2023 оны 10 сараас багажинд засвар үйлчилгээ хийгдсэн. /

0%

29

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь

Хувь

3,271,068.0

3,271,218.0

3,271,218.0

0.00

 

100%

30

Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь

Хувь

2,5

7

6.50

-0.50

Аймгийн хэмжээнд ангилан ялгаж хоёрдогч түүхий эдийн цэгт 16тн хуванцар, 10тн лааз, 561 ширхэг шил, бохир хуванцар, галгар уут, бор картон цаас гэх мэт бусад 66.8 тн нийт 92,6 тн хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан.

100%

31

Хот суурин газрын тогтмол цуглуулж шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь

Хувь

90.00

98

92.80

-5.20

23 сум 1 тосгоны хэмжээнд 23 төвлөрсөн хогийн цэгийн 223.5 га талбайд нийт 5929.2 тн хог хаягдлыг устгасан байна.

100%

11. Эрүүл мэнд

32

100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин

Промиль

79.50

0

0.00

0.00

Эхийн эндэгдэлгүй ажилласан.

100%

33

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин

Промиль

14.30

0

10.60

10.60

Аймгийн хэмжээнд 2023 оны эхний 12 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 23 тохиолдол
бүртгэгдсэн нь 2022 оны мөн үеэс 14 тохиолдлоор буурч, 1000 амьд төрөлтөнд 10.6 ногдож байна.

100%

34

10,000 хүн амьд вируст гепатитын өвчлөл

Тоо

0.70

2.73

0.80

-1.93

Вируст гепатитын өвчлөл өнгөрсөн жил 4 байсан бол 6 болж 2 тохиолдлоор нэмэгдсэн учир 0.2 нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

0%

35

Тухайн жилийн товлолт дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

Хувь

99,5

99.90

99.00

-0.90

2022 оны суурь түвшингээс 1.40% иар хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь нэмэгдсэн

99%

36

Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

83,6

84.70

74.80

-9.90

2022 оны суурь түвшингээс 0.70% иар хамралтын хувь нэмэгдсэн

88%

37

Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

82,2

85.00

86.20

1.20

2022 оны суурь түвшингээс 1.1% иар хамралтын хувь нэмэгдсэн

100%

38

Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

74,3

77.00

74.00

-3.00

2022 оны суурь түвшингээс 1.% иар хамралтын хувь нэмэгдсэн

96%

12. Боловсрол

39

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин

Хувь

78,2

84.00

85.9

1.90

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоог 2022 оны хүн амын тоо / 2-5 насны/ -нд харьцуулж гаргасан.

100%

40

Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин

Хувь

96,4

98

97

195.00

Суурь боловсролд хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоог 2022 оны хүн амын тоо / 12-15 насны/ -нд харьцуулж гаргасан.

98%

41

Цэцэрлэгийн бүлгийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо

Тоо

36,3

34

33.1

-0.90

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоог бүлгийн багшийн тоонд харьцуулж гаргасан.

97%

42

Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо

Тоо

30,5

27

30.2

3.20

Бага боловсролд хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоог бага анги удирдаж байгаа багшийн тоонд харьцуулж гаргасан.

100%

43

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо

Тоо

502,5

505

505

0.00

Элсэлтийн шалгалтын нийт оноог шалгуулагчийн тоонд харьцуулж гаргасан.

100%

44

Оюутан цэрэг сургалтад хамрагдах сурагчдын тоо

Тоо

0.0

10

10.00

0.00

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоол, Батлан хамгаалах яамны 2023 оны 1в/1170 дугаар албан даалгаврыг тус тус удирдлага болгон “Оюутан-цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журам”-ын дагуу аймгийн Политехникийн коллежоос "Оюутан цэрэг хөтөлбөр"-т хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэдийг Батлан хамгаалах яамнаас тогтоосон хяналтын тоонд багтаан эрүүл мэнд, бие бялдрын шалгалт авч “Цэргийн ерөнхий бэлтгэл” шатны 96 цагийн сургалтыг орон нутагтаа зохион байгуулж, “Мэргэжлийн бэлтгэл” шатны сургалтад Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангийн хээрийн сургалтын төвд 560 цагийн сургалтад хамруулан 10 иргэн  цэргийн албаа хаасан.

100%

13. Төрийн үйлчилгээ

45

Төрийн цахим үйлчилгээний тоо

Тоо

54.0

181

76.00

-105.00

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд нутгийн захиргааны байгууллагын нэг болон олон шатлалт 76 төрийн үйлчилгээ нэвтэрсэн байна.

42%

Нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийн ерөнхий үнэлгээ дундажаар

82%

 

__________оОо_________