Хөвсгөл аймгийн 20 сумын 26 багийн Засаг даргад мотоцикл хүлээлгэн өглөө.

Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2022.05.23
“Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө 3”-ыг боловсруулж 2021 онд ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 88 дугаар тогтоолоор батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох Сум, багийн үйл ажиллагааг сайжруулж, бие даан хөгжих боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ “Багийн хөгжлийг дэмжих цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ” хэмээн заасан билээ. Тус хөтөлбөр эзэндээ хүрж,  “Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө 3”-ыг боловсруулж 2021 онд ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 88 дугаар тогтоолоор батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Өмнөх жилүүдэд багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 1, 2 амжилттай хэрэгжүүлж багийн Засаг дарга, багийн эмчийг үе шаттайгаар унаажуулсан билээ. Одоогийн байдлаар огт унаагүй 98 баг байна. “Багийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө 3”-ийн хүрээнд 2022 оны 04 сард улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11 сумын 25 багийн Засаг дарга, багийн эмчид мотоциклыг олгосон бол өнөөдөр Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болох 91,0 сая төгрөгөөр 20 сумын 26 багийн Засаг даргад мотоцикл олголоо.