НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГАД ТАВИХ ОРОН НУТГИЙН ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛНА.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.05.25
Нийтийн орон сууцны барилгын гүйцэтгэгч бүртэй хяналтын гэрээ байгуулах,барилга захилагчийн дүрэм бусад норм стандартыг мөрдөн үе шатны ажил бүрт акт протколоор баталгаажуулах зэрэгт хяналт тавихыг үүрэг болголоо.

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Иргэд оршин суугчдын эмэмшил, өмчлөлд шилжих нийтийн орон сууцны барилгад тавих орон нутгийн хяналтыг сайжруулан ажиллаж чиглэл өгсний дагуу Аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, онцгой байдлын газар , Барилга захиалагчийн хяналтын төв ОНӨААТҮГ, Орон нутагт томоохон нийтийн орон сууц барьж байгаа компаниудтай аймгийн ЗДТГ-ын дарга П.Ариунбат уулзлаа. Уулзалтаар хөдөлмөр аюулгүй байдлаг хангаж, барилгын чанар стандартыг мөрдөх, иргэд оршин суугчдын эзэмшил, өмчлөлд шилжих нийтийн орон сууцны барилгын гүйцэтгэгч бүртэй хяналтын гэрээ байгуулах,барилга захилагчийн дүрэм бусад норм стандартыг мөрдөн үе шатны ажил бүрт акт протколоор баталгаажуулах зэрэгт хяналт тавихыг үүрэг болголоо.