ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

Мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.06.07

Хөвсгөл аймгийн “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих орон нутгийн тусгай сангаас жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн,  аж ахуй нэгжид  олгох төслийг  2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын  15ны өдрийг дуустал 0900-1800цагийн хооронд Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт,  хөрөнгө оруулалтын хэлтэст ирүүлж хамтран  ажиллахыг хүсье.

            Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага:

  • Иргэн, ААН нь харъяаллын хувьд тухайн аймгийн бүртгэлтэй байх
  • Бусад төрлийн хөнгөлөлттэй зээлийн сангууд, банк, ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Татвар, Нийгмийн даатгалын байгууллага, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын өр төлбөртэй эсэх лавлагаа
  • Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, зээлээ хугацаанд төлөх төлбөрийн чадвартай байх
  • Хэрэгжүүлэгч төслийн санхүүжилтын 30-иас доошгүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Тухайн хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, техникийн нөхцлийг эрх байгууллагаас авсан байх
  • Тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч нь ААН бол сүүлийн 1 жилийн татвар төлсөн баримтыг, иргэн бол ЖДҮ эрхлэгчийн гэрчилгээг төсөлдөө хавсаргасан байх