Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс 23 сум 1 тосгоны Санхүүгийн ажилтнуудад мэдээлэл хийлээ.

Мэдээ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

5200

2022.06.24
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс 23 сум 1 тосгоны Санхүүгийн албаны нийт 90 албан хаагчдад 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдрийн 14 цагт дараах мэдээллийг хийлээ.
1. 2022 оны төсвийн тодотгол
2. Аудитын зөвлөмж, анхаарах асуудлууд
3. Төсвийн гүйцэтгэлд анхаарах асуудлууд
4. Төрийн сангийн дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил, гарч буй нийтлэг алдаа дутагдал