Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 3920 га талбайд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг гүйцэтгэж байна.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.07.04
Өнөөдөр Улаан-Уул суманд ажиллаж байна

Аймгийн  хэмжээнд 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдрөөс эхлүүлэх ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар сум дундын ойн ангиуд 3920га талбайд ойн хөнөөлт шавжтай ажлыг Эрчимт-Идэр, Дэлгэрмөрөн, Нарс-Шинэсэн төгөл, Баяншишгэд, зэрэг сум дундын ойн ангийн 30 гаруй албан хаагч 13 дахь сумандаа ажиллаж байна.  Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлын хорны зардлыг гарган сум дундын ойн ангиуд, сумдын Засаг даргын тамгын газар, ойн нөхөрлөл иргэдтэй хамтран тэмцлийн ажил амжилттай үргэлжилсээр байна.