Төлөвлөлт болон төсөвлөлтийн арга зүйг 200 гаруй албан хаагч бүрэн эзэмшлээ.

Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2022.09.19
Сургалтад хамрагдсан албан хаагчид тус сэдвийн хүрээнд чадвараа хөгжүүлж мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.
Үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлага, ялангуяа, үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, төсөвлөлтийн чиглэлээр орон нутгийн төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт үр дүнтэй зохион байгуулагдлаа хэмээн сургалтад хамрагдсан албан хаагчид үзэж байна.
- Дизайн сэтгэлгээний дасгал ажил: “Хөдөлмөр эрхлэлт ба хөдөө аж ахуй” сэдвээр
- Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, төсөвлөлт (Аймаг, Сумын жишээн дээр) сургагч багш нар үр дүнтэй мэдээлэл өгч, төлөвлөлт болон төсөвлөлтийн арга зүйг 200 гаруй албан хаагч бүрэн эзэмшлээ.
Сургалтад хамрагдсан албан хаагчид тус сэдвийн хүрээнд чадвараа хөгжүүлж мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.