Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажилд 8940 хүн 570 Төрийн бус байгууллага, 218 аж ахуй нэгж байгууллага, 120 тээврийн хэрэгсэл оролцлоо.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.09.19
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 05 дугаар албан даалгаврын хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ний өдрийг хүртэл 23 суманд их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулагдлаа.

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 05 дугаар албан даалгаврын хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ний өдрийг хүртэл 23 суманд их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулагдлаа. Их цэвэрлэгээний хүрээнд ойн сан бүхий газар, Уул овоо орчмын 356 га талбайд тархсан 587 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв. Аялал жуулчлалын болон сум хоорондын авто зам дагуу 497 га талбайд тархсан 118,2 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв. Усан сан бүхийн газар болон усны хамгаалалтын бүс орчмын 649 га талбайд тархсан 119,5 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв. Сум суурин газрын 2003 га талбайд тархсан 209,5 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэж аймгийн хэмжээнд 3514 га талбайд 1034 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв.

Энэхүү бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажилд 8940 хүн 570 Төрийн бус байгууллага, 218 аж ахуй нэгж байгууллага, 120 тээврийн хэрэгсэл оролцсон байна. Аймгийн хэмжээнд 4,8 сая төгрөгийг хог хаягдлын цэвэрлэхэд зарцуулсан байна. Бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлын талаар бүх төрлийн сурталчилгааг хийж, ажлын явцын талаар цахим орчинд түгээж ажилласан бөгөөд нийт цахимаар 46114 хүнд хүрсэн бол бусад хэлбэрийн сурталчилгаагаар 15711 хүнд хүргэж ажиллалаа.