Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

5068

2022.09.20
Цаг хугацааг тодорхой заасан, богино хугацаанд хэрэгжих хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжсэн байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Ерөнхий сайдын шуурхай үүргийн дагуу 2021 оны 1 дүгээр сараас хойш гарсан Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл болон албан даалгаврын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй нь харьцуулан үнэллээ.

Бүрэн хэрэгжсэн буюу 100%-тай - 50

Хэрэгжих шатандаа 70%-тай - 21

Хэрэгжилт хангалтгүй 30%-тай - 19

Хэрэгжээгүй буюу 0%-тай - 0

Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй – 2

Хэрэгжилтийн дундаж  -  78.22% гэж дүгнэв.

 

Цаг хугацааг тодорхой заасан, богино хугацаанд хэрэгжих хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжсэн байна.

Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл болон албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх явцад хэрэгжилт хангалтгүй тайлагнасан заалтуудыг холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнээс тодруулга авч, тайлагналтыг сайжруулан ажиллалаа.

Хариуцлага, хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл болон албан даалгаврын биелэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүх мэргэжилтнүүдэд чиг үүргийн дагуу хариуцуулсан. 

2022 оны 6, 7, 8 дугаар саруудад шинээр нэмж Засгийн газрын 4 тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны 3 тэмдэглэл болон 4 албан даалгаврыг тус тус хяналтад авч ажиллаж байна.

Заалтуудыг нэг бүрчлэн шүүн үзэж, хэрэгжилт дууссан, цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон заалтыг Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд зохих тэмдэглэгээг хийн ажиллаж байна.