“Үйлчилгээгээ хялбаршуулъя” аян эхэллээ.

Онцлох мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс
2022.09.21
үеэр Хөвсгөл аймагт ажиллаж байгаа Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг төрийн зарим байгууллагын албан хаагч нарт “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулж, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа өгч ажилласан юм.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс төрийн байгууллагаас үйлчилгээ авахад иргэдэд учрах [1] хүндрэл бэрхшээл (ажлын уялдаагүй, зөрчилтэй, хийдэл, давхардал), үйлчилгээний тодорхойгүй, ойлгомжгүй байдлыг бууруулах, [2] олон үе шат дамжлагыг багасгах, [3] албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох, харилцааны соёл, үйлчилгээний ур чадварыг сайжруулах, [4] үйл ажиллагаа, шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдал, хариуцлагатай нэг цонхны мэдээллийн урсгалыг нэвтрүүлэх [5], үйлчилгээ авах, хүргэх ажиллагаандаа дотоод хяналт, хариуцлагын механизмыг шинээр бий болгох [6], үйлчилгээний тав тухтай орчин бүрдүүлэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь төрийн захиргааны байгууллагуудын дунд “Үйлчилгээгээ хялбаршуулъя” аяныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс мөн оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарласан бөгөөд тус аяны зорилго, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн, дүгнэх журмын талаарх танилцуулгыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр оролцогч байгууллагуудын дунд зохион байгууллаа. 

Тус танилцуулга, мэдээллийн үеэр Хөвсгөл аймагт ажиллаж байгаа Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг төрийн зарим байгууллагын албан хаагч нарт “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулж, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа өгч ажилласан юм.