ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВААС ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЭХ АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээ Архивын тасаг
2022.02.21

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВААС ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГАД

 ҮЗҮҮЛЭХ  АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2022 оны 01 сарын 02                                                                                                                                                                                    Мөрөн

Үйлчилгээний төрөл

Бүрдүүлэх материал, мэдээлэл

Үйлчилгээний хөлс

1

Татан буугдсан байгууллагын цалин хөлсний лавлагаа

 

 

-    Иргэний үнэмлэх

-    Хөдөлмөрийн дэвтэр

-                 Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй тохиолдолд шийдвэр гаргасан байгууллагын нэр, ажилд томилсон, ажлаас чөлөөлсөн он, сарыг тодорхой мэдэж байх.

Архивын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 3 сарын 12-ны А/24 дүгээр Тушаалаар батлагдсан “ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ”-ний дагуу үйлчилгээний хөлсийг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан дахь 100170051024 дугаар дансанд хийнэ.

2

Мал тооллогын  (А данс) баримтын лавлагаа

 

Өрхийн тэргүүний овог, нэр, харьяа сум, багийн нэр, А данс авах оныг тодорхой мэдэж байх

3

Өмч хувьчлалын комиссын шийдвэрийн лавлагаа

Тухайн байгууллагын нэр, хувьчлалд орсон он, сарыг тодорхой мэдэж байх.

4

Зураг төслийн баримтын лавлагаа

Баримтын нэр, он, сарыг тодорхой мэдэж байх.

5

Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа

 

Захирамжлалын баримт бичгийн он, сарыг үнэн зөв мэдэж байх

Газар эзэмшүүлэхтэй холбоотой шийдвэр авах бол газрын гэрчилгээг авч ирэх эвсэл газар эзэмшигчийн овог нэрийг үнэн зөв мэдэж байх

6

Удирдлагын цаасан суурьтай баримтын лавлагаа

Байгууллагын нэр, баримтын он, сарыг тодорхой мэдэж байх.

7

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

-    Иргэний үнэмлэх

-    Хөдөлмөрийн дэвтэр

Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй тохиолдолд шийдвэр гаргасан байгууллагын нэр, ажилд томилсон, ажлаас чөлөөлсөн он, сарыг тодорхой мэдэж байх.

8

Бусад

Нотариатын баримтын лавлагаа авах бол  нотариатчийн нэр, баримтын нэр, батлуулсан он, сарыг тодорхой мэдэж байх

Өрхийн бүртгэлийн баримтын лавлагаа авах бол харьяа сум, баг, өрхийн тэргүүний овог, нэрийг үнэн зөв мэдэж байх

 

АРХИВЫН ТАСАГ