Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагчдыг сургалт мэдээллээр хангалаа.

Мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс

5981

2022.11.08
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газартай хамтарсан сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “”Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудал” “Мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбар гаргах нь” сэдвүүдээр Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Батчимэг цагдаагийн газрын алба хаагчдад сургалтыг зохион байгуулан, үйл ажиллагаанд гардаг зарим алдаа, анхаарах асуудлын талаар харилцан ярилцаж, санал солилцлоо.