Орон нутгийн томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнийг чадавхжуулах сургалт явагдаж байна.

Онцлох мэдээ Цэргийн штаб
2022.11.17
Сургалтын ерөнхий зохион байгуулагчаар Аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб ажиллаж байна
Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бие бүрэлдэхүүний томилгоот албан тушаалын үүрэгт нь сурган дадлагажуулах Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран үүрэг гүйцэтгэх чадвар эзэмшүүлэх зорилготой Мөрөн сумын Орон нутгийн томилгоот нэгжийн удирдах бүрэлдэхүүний дадлага сургалт явагдаж байна.
Тус сургалтаар бие бүрэлдэхүүнд Батлан хамгаалах хууль эрх зүйн үндэс, орон нутгийн хамгаалалтын онолын үндэс, галын бэлтгэл зэрэг үүрэг гүйцэтгэх үеийн ажиллагааны арга тактикийн дадлага эзэмшүүлэхэд чиглэсэн үр дүнтэй хичээлийг зохион байгууллаа.
Сургалтын явцад
- Суралцагч нарт хуулиар хүлээсэн үүргийн хууль эрх зүйн онолын үндсийг судлуулах
 - Онц болон дайны байдлын үед томилгоот үүрэг гүйцэтгэх ажиллагаанд сурган дадлагажуулах
- Суралцагч нарын онолын түвшинд олж авсан мэдлэгийг дадлагаар давтан хийлгэж тухайн чадварыг бүрэн эзэмшүүлэх дадлага хичээлийг зохион байгуулж байна.
Энэ хүү сургалтаар суралцагч нь аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчныг зөв үнэлж дүгнэх, улмаар орон нутгийн хамгаалалтын хууль эрх зүйн талаар шаардлагатай мэдээллээр хангагдаж, орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн гүйцэтгэх үүргийн талаар шаардлагатай суурь онол, дадлагын мэдлэг эзэмшиж, онц болон дайны байдлын үед эх орноо батлан хамгаалах бэлтгэлжилт зохих түвшинд хүргэх явдал юм.
Ерөнхий зохион байгуулагч: Аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб
Хамтран зохион байгуулагч: Хөвсгөл Онцгой байдлын газар, Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар Хилийн цэргийн 0257-р анги, Зэвсэгт хүчний 321-р тусгай салбар тус тус хамтран ажиллаж байна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+11