2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явагдана.

Мэдээ Архивын тасаг
2022.11.22
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийн бэлтгэл ажлыг хангуулахад чиглэгдэж байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын баталсан Архивын тасгийн хяналт шалгалт, зөвлөн туслах ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явагдана. Үйл ажиллагааны зорилго нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль, тогтоомж тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөх, 2023 онд зохион байгуулагдах “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийн бэлтгэл ажлыг хангуулахад чиглэгдэж байна. Энэ удаагийн хяналт шалгалт, зөвлөн туслах арга хэмжээнд 4 сумын ЗДТГ болон тухайн сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн байгууллагууд болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, Мөрөн сумын ерөнхий боловсролын 3 сургууль, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 4 агентлаг, Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчит 2 аж ахуйн нэгж хамрагдана.