Авлигын эсрэг сургалт, мэдээлэл зохион байгууллаа

10787

2022.04.12

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Хөвсгөл аймагт ажиллахтай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс тус ажлын хэсгийн гишүүдтэй хамтран зарим төрийн байгууллагын албан хаагчдад “АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ” сургалт, мэдээллийг байгууллага дээр нь очиж зохион байгуулав. Үүнд:

  1. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг;
  2. Мэргэжлийн хяналтын газар;
  3. Нийгмийн даатгалын хэлтэс;

4 Сумд, агентлаг байгууллагуудын Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах эрх бүхий албан тушаалтнууд.

Сургалт, мэдээлэлд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 28, Мэргэжлийн хяналтын газрын 23, сумд, агентлаг байгууллагуудын Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах эрх бүхий албан тушаалтан 35, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 21 албан тушаалтан танхимаар, сумдын Нийгмийн даатгалын 23 байцаагч цахимаар тус тус оролцлоо.