Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

3628

2022.09.06

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/113 дугаар захирамжаар Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх "Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны ажлын төлөвлөгөө"-г баталлаа. Тус төлөвлөгөөнд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, авлига ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх шалтгаан нөхцлийг арилгуулах арга хэмжээ авах, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг тусгаж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

tuluvluguu_2022__