Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

6329

2022.09.15

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/62 дугаар захирамжаар Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх "Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны ажлын төлөвлөгөө"-г баталлаа. Тус төлөвлөгөөнд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, авлига ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх шалтгаан нөхцлийг арилгуулах арга хэмжээ авах, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг тусгаж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Энд дарж үзнэ үү.