5813

2022.09.10

ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН

ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго - Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар төрөөс баримтлах  бодлогыг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж,  төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг боловсронгуй болгон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлж, аймгийн түүхийн үнэт өв   болох баримт, эх сурвалжийг бүрэн бүтнээр нь   хойч үедээ өвлүүлэх, хадгалах, судлагаа шинжилгээд ашиглуулах .

Үүсэл хөгжил:

Архивын үүсч байгуулагдсан огноо: 1957.12.20

Архив байгуулсан шийдвэр, нэрийн өөрчлөлт:

Хөвсгөл аймгийн Хөдөлмөрчдийн Депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1957 оны 12 дугаар сарын 20-ны “ Архивыг ажилд нь оруулах тухай” 107 дугаар захирамжаар анх байгуулагдсан.  

МУЗГ-ын 2005 оны 12 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирлагын хэлтсийн Архивын тасаг

МУЗГ-ын 2007.01.24-ний 25 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасаг

МУЗГ-ын 2016.08.03-ны 09 дүгээр тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх  зүйн хэлтсийн Архивын тасаг

 

Бүтэц орон тоо:

Утас:8811-9304

И-Мейл хаяг: javzaa@khs.gov.mn