Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 5 саяас дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ /2022 оны 07 дугаар сарын 25-наас 2022 оны 07 дугаар сарын 31-ний хооронд/

2022.08.01