Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 5 саяас дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ /2022 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 2022 оны 08 дугаар сарын 07-ны хооронд/

2022.08.08