Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 5 саяас дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ /2022 оны 07 дугаар сарын 04-нөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 10-ны хооронд/

2022.07.18