Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 5 саяас дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ /2022 оны 08 дугаар сарын 29-нөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 04-ний хооронд/

2022.09.05