Түрээсийн орон сууцны эргэлтийн сангийн орлого, зарлагын 2022 оны 7-р сарын гүйцэтгэл

2022.08.08