ЧАНАРЫН БОДЛОГО

78

2024.04.02

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хуулиа дээдэлж, иргэдээ эрхэмлэсэн, ёс зүйтэй мэргэшсэн төрийн албыг бэхжүүлж, цахим технологид суурилсан, ил тод,  хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээгээр манлайлна. 

 

ЧАНАРЫН ЗОРИЛТУУД 

  1. Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх, хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангана.

  2. Нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог ханган, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ.

  3. Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх

  4. Байгууллагын соёл, хандлагыг сайжруулж, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх

  5. Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах