Аймгийн өрсөлдөх чадварын судалгаа, салбаруудын анхаарах асуудал, сумын хөгжлийн индексийн талаар сургал орлоо

2022.03.30

Хөвсгөл аймгийн "Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд -2022"-д

200 орчим удирдах албан хаагчид хамрдсан.

Тус зөвлөгөөнд өрсөлдөх чадварын судалгаа, салбарын анхаарах асуудал,

сумын хөгжлийн индексийн талаар Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтсийн

дарга Б.Янжиндолгор мэдээлэл хийж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.