Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/200 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-06-13 Татах
А/75 БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-03-11 Татах
А/329 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ОЛГОХ СУНГАХ ТУХАЙ 2022-09-27 Татах
А/105 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-04-01 Татах
А/233 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-07-18 Татах
А/359 ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-10-19 Татах
А/05 ШАГНАХ ТУХАЙ 2022-01-07 Татах
А/140 ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2022-05-02 Татах
А/296 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-09-12 Татах
А/12 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-14 Татах
А/303 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-09-14 Татах
А/422 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-11-25 Татах
А/47 ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-07 Татах
А/176 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ, ОРУУЛЖ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-05-26 Татах
А/348 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-12 Татах
А/203 ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-06-15 Татах
А/82 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-17 Татах
А/336 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ, АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ 2022-10-04 Татах
А/112 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-04-04 Татах
А/239 ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-07-22 Татах